Zadośćuczynienie dla bliskich poszkodowanego z tytułu utraty więzi

19 września 2021 roku do polskiego systemu legislacyjnego zostanie wprowadzona nowa podstawa prawna dochodzenia roszczeń przez bliskich poszkodowanego z tytułu utraty więzi. Do tej pory, zgodnie z kodeksem cywilnym, sąd mógł przyznać najbliższym członkom rodziny odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę jedynie w przypadku śmierci poszkodowanego (art. 446 par 3 KC) bądź stosując ogólne przepisy o zadośćuczynieniu z tytułu naruszenia dóbr osobistych tj. art. 448 KC. Jednak szersze zastosowanie tych regulacji celem przyznania zadośćuczynienia z tytułu uszczerbku poszkodowanego prowadzącego do zerwania więzi rodzinnych dotychczas było dyskusyjne i powodowało rozbieżności w orzecznictwie. Należy tu wspomnieć szczególnie o dwóch sprzecznych rozstrzygnięciach:

  • I NSNZP 2/10 Uchwałę 7 sędziów z dnia 22 października 2019 roku gdzie zdaniem sądu ” Osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, nie przysługuje zadośćuczynienie pieniężne na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego”. Ponadto, skład ten równie negatywnie odniósł się do zastosowania wykładni rozszerzającej art 446 par 3 KC.
  • III CZP 60/17 Uchwała 7 sędziów z dnia 27 marca 2018 roku: w której odpowiadając na pytanie prawne Sąd Najwyższy stwierdził, że „Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu”.

Wprowadzony art 446(2) w brzmieniu:

W razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny poszkodowanego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

umożliwi przyznawanie rekompensaty za najcięższy rozstrój zdrowotny prowadzący do utraty więzi rodzinnej w oparciu wprost o powyższą regulację.W celu zdefiniowania czym jest więź rodzinna należy odnieść się do orzecznictwa Sądu Najwyższego, gdzie opisuje się ją jako wyjątkową silną więź emocjonalną, której zerwanie powoduje ból, cierpienie i rodzi poczucie krzywdy. Z uwagi na wysoko ewaluacyjny charakter regulacji, dopiero praktyka i powstające orzecznictwo ukształtuje zakres jej stosowania i ostateczną wykładnię przepisu. W celu uzyskania pomocy w zakresie naprawienia szkody (zadośćuczynienie, odszkodowanie) zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią prawną we Włocławku (via email, telefon lub do osobistej wizyty w siedzibie we Włocławku), gdzie Radca Prawny udzieli wszystkich niezbędnych informacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *